CALL CENTRUM A OBHLIADKY MAJETKU
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Spoločnosť Slovexperta, s.r.o., M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36404811, email: sekretariat@slovexperta.sk, tel.: 041 507 1921 spracúva Vaše osobné údaje na účely nahlasovania poistných udalostí, poskytovania informácií k stavu riešenia škodových udalostí, poskytovania informácií o asistenčných službách a ich sprostredkovanie, obhliadok poškodených vozidiel, obhliadok majetku, obhliadok vozidiel pred vstupom do poistenia, kalkulácie predpokladaných nákladov na opravu a prípravu podkladov pre likvidáciu poistnej udalosti v mene Zmluvných poisťovní ako sprostredkovateľ len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Na tieto účely ste nám povinný poskytnúť osobné údaje.

Zmluvnými poisťovňami sú:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, www.koop.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545 , www.kpas.sk

Kde sa môžete oboznámiť s ďalšími informáciami
Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, Vašich právach a ich uplatňovaní môžete nájsť na webových stránkach Zmluvných poisťovní: www.koop.sk resp. www.kpas.sk.