Užitočné rady

 

Vstup do poistenia

 

Na obhliadku vozidla pri vstupe do havarijného poistenia je potrebné pristaviť vozidlo očistené od hrubých nečistôt a priniesť doklady od vozidla – technický preukaz, prípadne potvrdenie o emisnej a technickej kontrole

 

Pri nehode

Pri škode z havarijného poistenia

V prípade vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia (havária, poškodenie, krádež) zatelefonujte na Centrálny dispečing škôd pre klientov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG: 02 5729 9999, zo zahraničia +421 2 5729 9999 a pre klientov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG: 0850 111 566, zo zahraničia +421 2 5262 7282.

Za účelom spracovania škody a objednávky obhliadky, poskytnite nášmu dispečerovi nasledujúce údaje:

 • číslo zmluvy havarijného poistenia
 • EČV poškodeného vozidla podľa poistnej zmluvy
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia
 • presné údaje o vozidle (továrenská značka, typ vozidla, rok výroby, farba vozidla, VIN kód čísla karosérie)
 • spätný kontakt (majiteľ poškodeného MV - meno, priezvisko a adresa), kontaktná osoba
 • rozsah poškodenia (konkrétne časti, ktoré boli poškodené)
 • pokiaľ je motorové vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla, kde je možné vykonať obhliadku

 

Pri škode z poistenia majetku

V prípade vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku zatelefonujte na Centrálny dispečing škôd pre klientov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG: 02 5729 9999, zo zahraničia +421 2 5729 9999 a pre klientov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG: 0850 111 566, zo zahraničia +421 2 5262 7282.

 • číslo zmluvy majetkového poistenia
 • dátum a presné miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia(príčina škody)
 • spätný kontakt (majiteľ - meno, priezvisko a adresa), kontaktná osoba
 • rozsah poškodenia (popis rozsahu poškodenia majetku)
 • pokiaľ sa jedná o mobilný stroj, presnú adresu, kde sa stroj nachádza, tj. kde  je možné vykonať obhliadku

Pracovník Centrálneho dispečingu škôd zaregistruje škodu, na základe Vášho telefonického hlásenia. Následne Vám poskytne informáciu o tom, že Vás bude kontaktovať technik našej spoločnosti, s ktorým si dohodnete presný čas a miesto vykonania obhliadky.

Poškodenému pri kontaktovaní a dohodnutí termínu obhliadky zašle technik na uvedenú emailovú adresu klienta Tlačivo na uplatnenie nároku: „Oznámenie o vzniku škodovej udalosti“, prípadne „Uplatnenie na náhradu škody“, podľa toho, či ide o poškodenie z poistenia majetku, povinného zmluvného poistenia, alebo poistenia zodpovednosti. Uvedené tlačivo má poškodený možnosť predložiť vyplnené technikovi pri obhliadke škodovej udalosti, tým pádom sa považuje za doručené poisťovni.

 

Pri škode z povinného poistenia

Na území Slovenskej republiky

 • Zaistite bezpečnosť. Vykonajte opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nemeňte stav miesta po nehode do príchodu polície alebo cestnej služby.
 • Poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu, ak došlo ku zraneniu osôb.
 • Privolajte políciu a hasičov podľa závažnosti dopravnej nehody.
 • Zavolajte Centrálny dispečing škôd - pre klientov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG: 02 5729 9999 a pre klientov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG: 0850 111 566. Pracovníci dispečingu Vám poskytnú informácie, ako postupovať pri nehode. Oznámte pracovníkovi nasledovné údaje:
  • ŠPZ/EČV (po novom evidenčné číslo vozidla) vinníka (škodcu)
  • ŠPZ/EČV poškodeného motorového vozidla
  • dátum a miesto vzniku škody
  • popis vzniku poškodenia
  • presné údaje o poškodenom vozidle - ŠPZ/EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka motorového vozidla, typ, farba, rok výroby
  • rozsah poškodenia, (konkrétne časti, ktoré sú poškodené), údaje o pojazdnosti motorového vozidla
  • ak je motorové vozidlo nepojazdné presnú adresu uloženia motorového vozidla (miesto, kde sa môže vykonať jeho ohliadka technikom)
  • ŠPZ/EČV vinníka
  • či bola na mieste dopravnej nehody polícia a či šetrila dopravnú nehodu
  • či pri dopravnej nehode došlo aj ku škode na zdraví, počet poškodených
  • meno, priezvisko, a adresa majiteľa poškodeného motorového vozidla
  • telefonický kontakt, kontaktná osoba.

 

 • Spíšte hlásenie o spôsobenej škode. Doporučujeme Vám mať vždy vo vozidle so sebou tlačivo "Záznam o dopravnej nehode". V prípade, že formulár hlásenia o škode nepostačuje na vyplnenie všetkých údajov, ostatné údaje napíšte na osobitný papier a pripojte ku hláseniu o spôsobenej škode.

Smiley faceSpráva o nehode  tlačivo Kooperativa, a.s. VIG

     Správa o nehode tlačivo Komunálna poisťovna, a.s. VIG

 • Zaistite svedkov dopravnej nehody (mená a adresy). Ak máte možnosť, zabezpečte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody, ak na miesto nehody nie je privolaná polícia.
 • Poskytnite poškodenému údaje o poisťovateľovi z potvrdenia o poistení a informujte poškodeného o možnosti nahlásiť škodu na dispečing poisťovne.
 • Dispečer na dispečingu škôd na základe telefonického hlásenia poškodeného škodu zaeviduje, oznámi mu číslo škody a informuje ho o ďalšom postupe, v ktorom bude kontaktovaný našim technikom. S ním si poškodený dohodne presný čas a miesto vykonania obhliadky poškodeného motorového vozidla.
 • Poškodenému pri kontaktovaní a dohodnutí termínu zašle technik na uvedenú emailovú adresu klienta „Tlačivo na uplatnenie nároku na náhradu škody“ z PZP alebo havarijného /KASKO/ poistenia, ktoré má poškodený možnosť predložiť technikovi pri obhliadke vozidla spolu so správou o nehode, tým pádom sa považuje za doručené poisťovni.  Bezprostredne po obhliadke odošle technik klientovi na emailovú adresu elektronický zápis, zoznam zmluvných servisov poisťovne a výpočet kalkulácie nákladov v nezmluvných servisoch a rozpočtom.

 

Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom hlásenia (oznámenia), ktoré sú potrebné k likvidácii škody je potrebné doručiť  poštou (doporučene) alebo osobne na adresu uvedenú v dolnej časti prvej strany spisového obalu. Doklad o zaslaní (podací lístok) je potrebné si starostlivo uschovať.

V zahraničí

 

 • V prípade dopravnej nehody v zahraničí postupujte podobne ako pri nehode na území SR. Snažte sa zaistiť na mieste nehody všetko, čo by mohlo poslúžiť ako dôkaz.
 • Zavolajte Centrálny dispečing škôd pre klientov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG: +421 2 5729 9999 a pre klientov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG: +421 2 5262 7282.
 • Ak vyšetruje nehodu polícia, vyžiadajte si protokol o nehode alebo iné úradné potvrdenie. Doporučujeme privolať políciu na miesto nehody vždy. Ak nie je možné zabezpečiť prítomnosť polície, zabezpečte si podľa možnosti čo najviac dôkazov (fotodokumentácia, dĺžka brzdných stôp, náčrt s umiestnením vozidiel v čase nehody.)
 • Ak zaviní dopravnú nehodu cudzinec, je nutné zistiť obchodné meno a sídlo poisťovne, v ktorej má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Adresu poisťovne je možné v niektorých štátoch zistiť na štítku umiestnenom na prednom skle vozidla.

POZOR!

 

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky
 

Istock 000013980642Small