KOMUNIKÁCIA A POŠTA
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Slovexperta, s.r.o., M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 811
email: sekretariat@slovexperta.sk, tel.: 041 507 1921

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: kovacikova@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje ktoré spracúvame:
Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít.
Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona najmä zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na vašu žiadosť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?
Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú poskytovatelia IT služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do medzinárodnej organizácie Microsoft za účelom poskytovania online služieb (elektronická pošta a dátové úložisko). Osobné údaje budú uložené v EÚ nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje budú prenášané na základe Štandardných zmluvných doložiek: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=46

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu sekretariat@slovexperta.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Platné od 01.10.2019