Prieskum spokojnosti

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ:

Slovexperta, s.r.o., M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 811

email: sekretariat@slovexperta.sk, tel.: 041 507 1921

 

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu.

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Emailová adresa,  telefónne číslo, číslo poistnej udalosti a údaje z dotazníka spokojnosti.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak využijete našu službu doručíme Vám dotazník spokojnosti  prostredníctvom emailu. V prípade, ak dotazník vyplníte získame od Vás spätnú väzbu a na Váš prípadný podnet môžeme ihneď reagovať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely prieskumu spokojnosti.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje v súvislosti s prieskumom spokojnosti budeme uchovávať  12 mesiacov po mesiaci, v ktorom bola  spätná väzba získaná.  

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytnutia služby je povinné. Vyplnenie dotazníka spokojnosti je dobrovoľné.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

- poskytovatelia IT služieb

- poskytovateľ služieb prieskumu spokojnosti

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Zdroj Vašich osobných údajov

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroje, z ktorých pochádzajú Vaše osobné údaje môžu byť: osoba nahlasujúca poistnú udalosť, osoba prítomná pri obhliadke poškodeného/poisteného majetku , zmluvná poisťovňa v mene ktorej sme Vám službu poskytli.

 

Aké máte práva?

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu sekretariat@slovexperta.sk.

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

 

 

Platné od 01.05.2022